Egyesületi szabályzat

-​1​- A ZÖLD KEZEK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Elhatározva a Zöld Kezek Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

Az egyesület adatai

1.​Az egyesület neve: ​Zöld Kezek Egyesület

2.​Az egyesület rövidített elnevezése:

3.Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: (ha van)​

4.​Az egyesület székhelye: ​9400 Sopron, Récényi út 2.

5.​Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6.Az egyesület honlapjának címe:

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

1.​Az egyesület célja:

A helyi városi környezet- és természetvédelem, valamint az általános környezeti kultúra fejlesztése, gyakorlati útmutatás a fenntartható városi életért.

Bővebben:

• a természettel való hosszú távú együttműködés lehetőségeinek keresése, a felhalmozódott tapasztalatok birtokában az egyes konkrét /helyi, regionális/ problémákra konkrét javaslatok, alternatívák kidolgozása és megvalósulásuk elősegítése, lehetőleg minél több érdekelt fél bevonásával,

• a szelektív hulladékkezelés minél több anyagra kiterjedő megszervezése,

• környezeti állapotfelmérések végzése, adatok gyűjtése és kiértékelése, majd közzététele,

• a környező, védelemre szoruló élőhelyek felkutatása, kezelése,

• folyamatos együttműködés minden, az Egyesülethez hasonló célért küzdő magánemberrel, csoporttal, szervezettel,

• az iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelés lehetőségeinek széleskörű felhasználása, fejlesztése,

• fizikai és szellemi egészségvédelem a környezet káros hatásaival szemben,

• a fogyasztói szokások módosítása figyelemfelkeltéssel, természet- és környezetbarát termékek terjesztésével.

Ennek keretében az Egyesület a fenti célokat konkrét programok, szemináriumok, előadások, akciók, táborok, kirándulások szervezésével, kiadványok készítésével és terjesztésével kívánja elérni.

2. Az egyesület tevékenysége:

Helyi szinten kívánunk a céljaink megvalósításra programokat (közép és hosszú távú projektek) és eseményeket szervezni minden kapcsolódni kívánó résztvevő számára egy hulladékszegényebb, természetközelibb városkép kialakításáért. Ennek keretében az egyesület:

• előkészíti a helyi környezetvédelmi programot és nyomon követi annak megvalósulási folyamatait

• a lakosságot rendszeresen tájékoztatja a környezeti folyamatokról – különös tekintettel a káros természeti folyamatokra,

• környezeti nevelési programokat készít és szervez. Ezekkel a programokkal elősegíti a környezettudatos magatartás, életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve a természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.

Tagdíj

1. Az Egyesület működését alapvetően a befizetett tagdíjakból tudja biztosítani. Mértéke évente az Elnökségi felülvizsgálat után, a Közgyűlés jóváhagyása alapján kerül meghatározásra, mely összegtől a tagok saját belátásuk szerint pozitív irányba eltérhetnek.

2. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértéke az egyesületi- és a pártoló tagoknak eltérő nagyságú. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

A tagdíj összege egyesületi tagok számára évi 1200 Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

A tagdíj összege pártoló tagok számára évi 6000 Ft.

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 30. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

Ha a tag két évig nem fizet tagdíjat, akkor az Elnökség a befizetési határidőt követő egy hónapon belül - teljesítés hiányában - a fizetést elmulasztó tag számára fizetési felszólítást küld. A felszólítás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével az Elnökség intézkedik a tagdíjfizetést elmulasztó tag törléséről.

V.

A tagság

1. Egyesület tagja lehet minden olyan természetes, magán, vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kész az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A rendes tagok tagdíjat fizetnek, melyet minden évben a közgyűlés állapít meg.

2.Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, érdeklődik munkája iránt, tagdíja befizetésével és esetleges adományaival segíti az Egyesület munkáját.

3. Ifjúsági tag lehet minden kiskorú magyar állampolgár.

4. Tiszteletbeli tag az, aki nem rendes tagja az Egyesületnek és az Egyesület működési körét érintő bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal méltóvá vált erre a megtiszteltetésre. Tiszteletbeli taggá választás bármely tag javaslatára történhet, a közgyűlésen. Az Egyesület a tiszteletbeli tagnak oklevelet ad át megválasztásáról.

5. A tagfelvételről, az egyesületi vagy pártoló tagság keletkezéséről az Egyesület Elnöksége jogosult határozni. A tagfelvételi írásbeli kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. Ennek alapján a kérelmet az Elnökség véleményezi. A jelentkező személyes részvétele kérelmének tárgyalásakor kötelező, melynek időpontját az Elnökség időben közli a kérelmezővel. A jelentkező személyes részvétele nélkül a tagfelvételre nem kerül sor.

6. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a szervezet megszűnésével, kizárással, vagy törléssel. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.

7. A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnökség bármely tagja terjeszti a közgyűlés elé. Az eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. Ezt követően az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag 30 napon belül jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett tagok meghallgatja, továbbá meghallgatja azokat a személyeket, akik az ügyre vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással bírnak, okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a bizonyítékok alapján határozati javaslatot készít. A javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag köteles összehívni a közgyűlést. A kizárásról a közgyűlés az általános határozathozatali szabályok szerint határozattal dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési döntés meghozatalával szűnik meg. A kizárásról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet az érintett tag (a felülvizsgálat kezdeményezésére jogosultak) a közléstől számított 30 napon belül terjesztheti elő az Egyesületet nyilvántartó törvényszékhez. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A kizáró határozatot a taggal a meghozatalától számított 15 napon belül írásban, postai úton, tértivevénnyel történő átvétellel közölni kell.

A tagsági viszony törlésére akkor kerül sor, ha a tag két évnél hosszabb ideig önhibájából nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és a tagdíjat nem fizeti, valamint az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem rendezte tagdíjhátralékát. A törlést az Elnökség határozattal rendeli el, mellyel szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A Közgyűlés jogerős határozatával szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

1.​Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

1.​A tagsági jogviszony megszűnik:

​a./ A tag kilépésével.

​b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

2.​A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3.​Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

​A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII.

A tagok jogai

1. Az Egyesület minden alapítótagja (egyesületi tagja) választhat, azonos szavazati joggal rendelkezik, és választható tisztségviselőnek az Egyesület szerveibe. Minden egyesületi tag részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában, az Egyesület munkájában, tanácskozásain, rendezvényein. A tisztségviselő-választás joga minden egyesületi tagot egyformán megillet, tisztségviselőül bármelyikük megválasztható. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

2. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli és ifjúsági tagjai szavazati és választójoggal nem rendelkeznek, tisztséget nem tölthetnek be, az egyesület teljes működésébe bármikor betekintést kaphatnak. A pártoló és tiszteletbeli tag jogosult pártoló és tiszteletbeli tag mivoltát nyilvánosan használni, hirdetni.

3. Az egyesület tagjai és tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület szolgáltatásaiból.

4. Egyesületi, pártoló és tiszteletbeli tagok egyaránt javaslatokat terjeszthetnek elő, panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez.

IX.

A tagok kötelezettségei

1. Egyesületi tagok kötelezettségei:

• Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

• köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,

• köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében, továbbá

• köteles az Egyesület Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Egyesület szerveinek határozatait betartani.

• Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

2. A pártoló tagok kötelezettségei:

• az Egyesület működését pártolói tagdíj befizetésével segítik,

• közreműködésükkel segítik az egyesületi célok és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok megvalósítását, valamint

• betartják az Egyesület Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Egyesület szerveinek határozataiban foglaltakat.

X.

Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

A Közgyűlés

2.​A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

3.​A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4.​A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5.​A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

​Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

​A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

​A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

​Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.​

6.​Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7.​A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8.​A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9.​A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

​A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

​a) az egyesület nevét és székhelyét;

​b) a közgyűlés helyét és idejét;

​c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

​d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

​e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól ​tartózkodók számát.

​A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre ​megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10.​A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) ​akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) ​akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) ​aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)​akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) ​aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) ​aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.​A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12.​A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

13.​Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14.​Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15.​Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16.Az egyesület vezető tisztségviselői:

​Az egyesület elnöke:

Neve: Thomka Orsolya

Lakóhelye: 9400 Sopron, Récényi út 2.

Anyja neve: Székely Márta

​Az elnökség tagjai:

Neve:Bányai Klaudia

Lakóhelye: 9400 Sopron, Hajnal tér 14.

Anyja neve: Geiger Klára Tünde

Neve: Arthofer Vivien

Lakóhelye: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 20. 2.em.11.a.

Anyja neve: Merse Erzsébet

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

17.​Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ ​az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ ​a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ ​az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ ​a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ ​az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ ​részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ ​a tagság nyilvántartása;

i./ ​az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./​a tag felvételéről való döntés.

m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

​Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

​A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) ​akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) ​akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) ​aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)​akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) ​aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

​ f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20.​Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XI.

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Sopron, 2021. év. hó napján

aláírás


Tanú: Holló-Imrik Erika

Lakcíme: 9408 Sopron, Soproni út 22.

Személyi igazolvány száma: 736024EE


Tanú: Guba Yvette-Viktoria

Lakcíme: 9400 Sopron, Mező u. 10.

Személyi igazolvány száma: 054200671

Ha úgy érzed részt szeretnél venni egyesületünk életében, lépj be egyesületünkbe!

Ezt kétféleképpen is megteheted:

  1. Keress minket elérhetőségeink egyikén és megbeszélünk egy személyes találkozót.

  2. Töltsd ki Belépési nyilatkozatunkat, juttasd el hozzánk és felvesszük Veled a kapcsolatot.